“If the rule you followed…” – Cormac McCarthy [3840×2160]